OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. WSTĘP
1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa (dalej jako „Ogólne Warunki Uczestnictwa”) regulują zasady rezerwacji, płatności oraz wykona-
nia usługi – organizacji imprez turystycznych (w szczególności w postaci obozów) przez przedsiębiorcę – Olgę Dudek prowadzą- cą działalność gospodarczą pod firmą: „Olga Dudek Edukacja
Sportowa” z siedzibą w Poznaniu (60-171) przy ulicy Żmigrodzka 17a/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal- ności Gospodarczej, NIP 7811746458, działającą w oparciu wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycz- nych prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 770 (dalej jako „Olga Dudek Edukacja Sportowa” lub „Organizator”).
1.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz innymi elementami umowy o uczestnictwo w impre- zie turystycznej, stosuje się przepisy obowiązujące- go prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej jako „Ustawa”).
1.3 W wypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią umowy a Warunkami Uczestnictwa Strony przyznają pierwszeństwo stosowania postanowieniom umowy.

2. WARUNKI REZERWACJI
2.1 Rezerwacji wstępnej imprezy turystycznej można dokonać za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego dostępnego na stro-
nie internetowej www.kite.pl, osobiście lub telefonicznie.
2.2 Po dokonaniu rezerwacji wstępnej na podany w momencie rezerwacji adres e-mail Klient (Rodzic/Opiekun dokonujący rezer-
wacji w imieniu Uczestnika) otrzyma potwierdzenie założenia rezerwacji wstępnej, opis zarezerwowanej imprezy turystycznej oraz standardowy formularz informacyjny, załączone będą Ogólne Warunkami Uczestnictwa, wzór umowy, Karta Kwalifikacyjna, formularz zgłoszenia, względnie również innymi dokumentami regulującymi udział w imprezie turystycznej (np. Regulamin obozu).
2.3 Rezerwacja wstępna ważna jest 3 dni robocze od momentu zgłoszenia i wygasa, o ile nie zostanie w tym czasie wpłacona zalicz- ka zgodnie z punktem 2.4. poniżej.
2.4 Potwierdzeniem rezerwacji wstępnej jest wpłacenie zaliczki w czasie 3 dni roboczych od zgłoszenia (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej kwoty na naszym koncie). Wartość zaliczki podana jest w potwierdzeniu rezerwacji miejsca, jej wyso- kość nie jest wyższa niż 30% wartości imprezy turystycznej.
2.5 Klient przed rezerwacją wstępną oraz dokonaniem wpłaty (całkowitej lub częściowej) zobowiązany jest zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, wzorem umowy o udział w imprezie turystycznej (stanowiącym załącznik do Warunków Uczestnic- twa), Regulaminem obozu, opisem imprezy turystycznej (dostępne na stronie internetowej www. kite.pl oraz przesłane wraz z wiadomością e-mail po dokonaniu rezerwacji wstępnej lub przekazane osobiście – w wypadku rezerwacji wstępnej dokony- wanej osobiście).
2.6 Dopełnieniem rezerwacji jest dostarczenie do Biura podpisanego odręcznie przez Rodzica/Opiekuna oryginału dokumentu umowy (zgodnego z wzorem, o którym mowa w pkt. 2.2. Warunków Uczestnictwa i potwierdzającego fakt zawarcia umowy zgodnie z pkt. 2.2. – 2.4. oraz 2.10. Warunków Uczestnictwa), w terminie nie dłuższym niż do 14-go dnia przed datą rozpoczę- cia imprezy turystycznej. Oraz dostarczenia podpisanego odręcznie przez Rodzica/Opiekuna oryginału Karty Kwalifikacyjnej w dzień rozpoczęcie obozu.Brak dostarczenia oryginału podpisanego dokumentu umowy i Karty Kwalifikacyjne stanowił będzie podstawę odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w imprezie turystycznej, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umo- wy. Kartę Kwalifikacyjną uczestnika Klient otrzyma poprzez wiadomość e-mail. Oryginał dokumentu umowy oraz oryginał Karty Kwalifikacyjnej (zgodny z formularzem obowiązującym na dany sezon) należy podpisać i dostarczyć do Biura w terminie nie póź- niejszym niż określony powyżej. Dostarczona Karta Kwalifikacyjna/dokument umowy bez dokonania wpłaty zaliczki nie stanowi podstawy do potwierdzenia rezerwacji. W wypadku rezerwacji dokonywanej na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej oryginał dokumentu umowy należy dostarczyć w terminie dwóch dni od dokonania rezerwacji, a jeżeli rezerwacja dokonywana jest na dwa lub mniej dni przed rozpoczęciem imprezy – wraz z dokonaniem rezerwacji.
2.7 Po wykonaniu czynności opisanych w pkt. 2.2. – 2.5. powyżej wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy Klienta.
2.8 Wszystkie zmiany dotyczące rezerwacji oraz wyjazdu będą uwzględniane jedynie w sytuacji, gdy zgłaszane są przez Rodziców
lub Opiekunów Uczestnika lub inne osoby właściwie upoważnione do działania w imieniu Uczestników lub ich Rodziców/
Opiekunów.
2.9 Olga Dudek Edukacja Sportowa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika na obóz (odmowy rezerwacji i zawarcia
umowy) z powodu:
a) udokumentowanego istotnego naruszenia w przeszłości regulaminów obowiązujących w obozie, umowy lub Warunków Uczestnictwa przez Uczestnika lub działających w jego imieniu Rodziców/Opiekunów, w szczególności ich naruszenia skutkują- cego wydaleniem z obozu w latach ubiegłych,
b) dysfunkcji zdrowotnych Uczestnika, które uniemożliwiają Olga Dudek Edukacja Sportowa zapewnienie Uczestnikowi właści- wej opieki, przy czym Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Olga Dudek Edukacja Sportowa w momencie zgłoszenia na obóz o dysfunkcjach zdrowotnych.
2.10 Za dzień dokonania rezerwacji (zawarcia umowy) przyjmuje się:
a) dzień przyjęcia przez system informatyczny zgłoszenia dokonanego przez
formularz zgłoszeniowy on-line; lub
b) dzień przyjęcia rezerwacji telefonicznej; lub
c) dzień dokonania rezerwacji osobiście w Biurze;- o ile dokonanie rezerwacji w ciągu 3 dni od złożenia rezerwacji zostanie potwierdzone wpłatą zaliczki, o której mowa w punkcie 2.4. Olga Dudek Edukacja Sportowa niezwłocznie potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na trwałym nośniku (w formie wiadomości e-mail).
2.11 Klient upoważnia Olga Dudek Edukacja Sportowa do rozpoczęcia świadczenia usług niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1 Zaliczka wpłacana jest gotówką, przelewem zgodnie z warunkami rezerwacji w punktach 2.2. – 2.4 Warunków Uczestnictwa.
Dane dla przelewów krajowych: Olga Dudek Edukacja Sportowa ul. Żmigrodzka 17A/3
60-171 Poznań
Nr konta: SANTANDER 27 1090 1346 0000 0001 3410 2606
Dane dla przelewów wykonywanych z zagranicy: Olga Dudek Edukacja Sportowa
ul. Żmigrodzka 17A/3
60-171 Poznań
Nr konta: PL27109013460000000134102606
3.2 Pozostała część należności za imprezę turystyczną winna być uiszczona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3.3 W przypadku rezerwacji miejsca później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny imprezy turystycznej w terminie wskazanym przez pracownika Biura Olga Dudek Edukacja Sportowa, wyno- szącym 2 dni lub – w wypadku gdy rezerwacja dokonywana jest na dwa lub mniej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – w dniu dokonania rezerwacji.
3.4 Niedopełnienie warunków rezerwacji wymaganych po dokonaniu rezerwacji i płatności jest jednoznaczne z rozwiązaniem umo- wy i rezygnacją z imprezy turystycznej. W takim wypadku zastosowanie znajdą postanowienia punktu 4 Warunków Uczestnic- twa.
3.5 Wystawienie faktury VAT za daną imprezę turystyczną na rzecz Klienta nie będącego podatnikiem VAT może nastąpić w przy- padku zgłoszenia żądania wystawiania faktury w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zakończenia imprezy turystycznej. Faktury z podpisem pracownika wystawiane są na życzenie Klienta, po wcześniejszym przesłaniu danych, które mają być w niej zawarte. Wystawienie faktury VAT na rzecz Klienta działającego w charakterze podatnika VAT następuje zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

4. WARUNKI REZYGNACJI I ODWOŁANIA
4.1 Klient może zrezygnować z imprezy turystycznej (odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej) na podstawie art. 47
Ustawy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów leżących po stronie Klienta lub Uczestnika, w szczególności po- przez odstąpienie bez wskazania przyczyn, choroby Uczestnika lub innych przypadków losowych po stronie Uczestnika, Olga Dudek Edukacja Sportowa zastrzega sobie prawo żądania zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, przy czym wysokość tej opłaty odpowiadała będzie cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. W przypadku rozwią- zania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Uczestnika zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym poprzez niedo- starczenie Karty Kwalifikacyjnej lub niedotrzymanie terminów płatności, Olga Dudek Edukacja Sportowa zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów i nakładów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zapewnienia Uczestnikowi udziału w imprezie turystycznej, nie wyższej jednak niż kwoty określone w lit. a) – f) poniżej. Olga Dudek Edukacja Sportowa informuje, że standardowo opłaty za odstąpienie za osobę kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji:
a) do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny;
b) od 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny;
c) od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny;
d) od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny;
e) od 10.dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny;
f) od 3.dnia przed rozpoczęciem imprezy lub jej nierozpoczęcia 90% ustalonej ceny.
4.2 Opłata za odstąpienie, o której mowa w punkcie 4.1. powyżej nie jest pobierana w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy, tj. w przypadku odstąpienia przez Klienta ze względu na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej. W takiej sytuacji Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokona- nych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
4.3 Organizator zaleca Klientowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej u dowolnego ubezpieczycie- la lub za pośrednictwem Olga Dudek Edukacja Sportowa w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
4.4 Olga Dudek Edukacja Sportowa może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w danej imprezie turystycznej, jest mniejsza niż:
a) w przypadku obozów stacjonarnych – 5 osób;
Olga Dudek Edukacja Sportowa powiadomi o tym Klienta najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4.5 Olga Dudek Edukacja Sportowa może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżne- mu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomi
Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5. REALIZACJA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
5.1 Olga Dudek Edukacja Sportowa jest zobowiązany do realizacji imprezy turystycznej zgodnie z programem zawartym w na stro-
nie internetowej www.kite.pl oraz innymi dokumentami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazanymi Uczestnikowi lub jego
Rodzicom/Opiekunom przez Olga Dudek Edukacja Sportowa określającymi przebieg imprezy turystycznej.
5.2 W przypadku, gdy Olga Dudek Edukacja Sportowa przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależ- nych, zmienić istotne warunki umowy (tj. główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy), Olga Dudek Edukacja Sportowa niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na trwałym nośniku (tj. w formie pisemnej lub wiado- mości e-mail). W takiej sytuacji Uczestnik powinien w odpowiednim terminie określonym w powiadomieniu zawiadomić Olga
Dudek Edukacja Sportowa czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej;
albo
b) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
5. 3 W powiadomieniu, o którym mowa w punkcie 5.2., Olga dudek Edukacja Sportowa może również zaoferować Uczestnikowi uczestnictwo w zastępczej imprezie turystycznej. W takim wypadku Uczestnik w odpowiedzi na powiadomienie w wyznaczo- nym w nim terminie oświadczyć, że odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
5.4 Jeżeli przyjęte przez Uczestnika zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej (o których mowa w punkcie 5.2. powyżej) lub przyjęta zastępcza impreza turystyczna, o której mowa w punkcie 5.3., prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
5.5 Olga Dudek edukacja Sportowa odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym wykonanie wszystkich objętych umową usług turystycznych. Olga Dudek Edukacja Sportowa nie jest jednak zobowiązany do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia jeżeli niezgodność jest spowodowana:
a) wyłącznie zawinionym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika (z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie ogranicza odpo- wiedzialności Olga Dudek Edukacja Sportowa wynikającej z obowiązku pieczy i nadzoru); lub
b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć; lub
c) siłą wyższą – nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. W powyższych przypadkach obowiązek udowodnienia po- wyższych okoliczności prowadzących do wyłączenia możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia obciąża Olga Dudek Edukacja Sportowa.
5.6 Odpowiedzialność odszkodowawcza Olga Dudek Edukacja Sportowa ograniczona jest do wysokości trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania, jeśli ograniczenia co do zakresu i warunków odszkodowania/zadośćuczynienia przewidują przepisy szczególne, o których mowa w art. 50 ust. 5 Ustawy.
5.7 Jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej Olga Dudek Edukacja Sportowa nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizo- wać elementów programu stanowiących część imprezy turystycznej, Olga Dudek Edukacja Sportowa zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
5.8 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umo- wy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Olga Dudek Edukacja Sportowa, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w terminie do 5 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną.
5.9 Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w punkcie 5.8. będzie wiązać się dla Olga Dudek Edu- kacja Sportowa z dodatkowymi kosztami, Olga Dudek Edukacja Sportowa może żądać ich zapłaty, przy czym Olga Dudek Edu- kacja Sportowa ma obowiązek wykazać takie koszty Klientowi. Żądane w tym przypadku koszty muszą być zasadne i nie będą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
5.10 Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Olga Dudek Edukacja Sportowa w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
5.11 Wszystkie obozy oferowane przez Olga Dudek Edukacja Sportowa są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty w Pozna- niu.
5.12 Klient oraz Uczestnik obozu powinni zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacja- mi i regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać. Dokumenty (obejmuje to w szczególności: Regulamin obozu) zostaną przekazane Klientowi po dokonaniu rezerwacji wstępnej.
5.13 Olga Dudek Edukacja Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników pod- czas pobytu na obozie lub pozostawione przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub znisz- czone z wyłącznej winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała. Postanowienie to nie ogranicza odpo- wiedzialności Olga Dudek Edukacja Sportowa wynikającej z obowiązku pieczy i nadzoru.
5.14 Rodzic/Opiekun Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią ze względu na specyfikę imprezy turystycznej obozu powinien rze- czy cenne i wartościowe oraz pieniądze przekazać do depozytu opiekunom. Olga Dudek Edukacja Sportowa zaleca zaniech nie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych jak PSP, tablety, drogie telefony komórkowe, karty kredytowe i doku- menty nie wymagane przez Olga Dudek Edukacja Sportowa oraz ograniczenie zabierania wysokich kwot pieniędzy.
5.15 Olga Dudek Edukacja Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas po- bytu na obozie, jak i poza nim, w szczególności w środkach transportu, w trakcie wycieczek, jak i osobom trzecim, jeżeli Olga Dudek Edukacja Sportowa uczyniła zadość obowiązkowi pieczy i nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu pieczy i nadzoru przez Olga Dudek Edukacja Sportowa.
5.16 W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obo- zu przez Rodziców. Olga Dudek Edukacja Sportowa realizuje ofertę dla dzieci o pełnej sprawności ruchowej.
5.17 W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z regulaminem obowiązującym na imprezie turystycznej, naruszającego istotnie zasady współżycia społecznego i utrudniającego pobyt innych Uczestników lub przeprowadzenie imprezy turystycznej, Olga Dudek Edukacja Sportowa może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/ Opiekun jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu bez nieuzasadnionej zwłoki.
5.18 W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, uzasadnionego wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części niewykorzysta- nych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa w związ- ku z udziałem Uczestnika w obozie nie będzie zwracana.

6. PROCEDURA REKLAMACYJNA
6.1 Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić
o tym Olga Dudek Edukacja Sportowa lub jego przedstawiciela. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Klient może złożyć Organizatorowi na piśmie, przesyłką poleconą na adres Biura (Olga Dudek Edukacja Sportowa, ul. Żmigrodzka 17a/3, 60-171 Poznań, w formie e-mail (na adres e-mail: info@kite.pl) lub na innym trwałym nośniku reklamację. Reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania Klienta. Reklamacja powinna być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Olga Dudek Edukacja Sportowa jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
6.2 Powyższa procedura reklamacyjna, ani upływ wskazanego powyżej terminu na zgłoszenie reklamacji, w żaden sposób nie wyłą- cza, ani nie ogranicza uprawnień do dochodzenia roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie ogranicza możliwości wystąpienia na drogę sądową.
6.3 Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Olga Dudek Edukacja Sportowa informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu (Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, http://poznan.wiih.gov. pl). Pomoc konsumentom w zakresie potencjalnych sporów z konsumentami zapewniają również powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy
ODR utworzonej przez Komisję Europejską, znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pomoc konsu- mentom w zakresie potencjalnych sporów z konsumentami zapewniają również powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. Postanowienie niniejszego punktu 6.3. posiada charakter wyłącznie informacyjny, nie oznacza ono zgody Olga Dudek Edukacja Sportowa na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie któregokolwiek z organów wskazanyc powyżej. O ile obowiązek taki nie wy- nika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Olga Dudek Edukacja Sportowa nie będzie zobowiązany do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Niezależnie od powyższego, Olga Dudek Edukacja Sportowa deklaruje, że podej- muje starania, aby wszelkie ewentualne spory z Klientami rozwiązywać polubownie.

7. DANE OSOBOWE
7.1 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, Olga Dudek Edukacja Spor- towa prowadząca działalność pod firmą Olga Dudek Edukacja Sportowa, ul. Żmigrodzka 17a/3, 60-171 Poznań, informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta oraz Uczestnika imprezy turystycznej.
7.2 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem: info@kite.pl lub w formie pisemnej pod adresem: Olga Dudek Edukacja Sportowa, ul. Żmigrodzka 17a/3, 60-171 Poznań.
7.3 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:
a) w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadcze- nie usług turystycznych pomiędzy Klientem a Olga Dudek Edukacja Sportowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Olga Dudek Edukacja Sportowa, w szczególności wynikających z Ustawy, w tym w zakresie rozpatrywania reklamacji usługi turystycznej z tytułu niezgodności usług turystycznych z umową o świadczenie usług turystycznych, oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa, w szczegól- ności (i) prowadzenia marketingu produktów i usług Olga Dudek Edukacja Sportowa w trakcie trwania umowy o świadczenie usług turystycznych, (ii) zapewnienia ważności czynności zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych poprzez pobranie zgody jej przedsta- wiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksy cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz (iii) do- chodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) prowadzenia marketingu produktów i usług Olga Dudek Edukacja Sportowa po zakończeniu umowy o świadczenie usług turystycznych – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarza- nie danych osobowych w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7.4 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
a) w celach niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika na przetwa- rzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) w celach niezbędnych do przygotowania fotorelacji oraz materiału wideo z imprezy turystycznej oraz udostępnienia tak utrwalonego wizerunku na stronie internetowej www.kite.pl i www.360travel.pl (fotorelacje i wideo) oraz na kanałach firmowych w serwisach internetowych (wideo) – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Olga Dudek Edukacja Sportowa, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz w zakresie dokonania procedur meldunkowych Uczestnika w miejscu pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa, w szczegól- ności (i) prawidłowej realizacji usługi turystycznej, (ii) zapewnienia opieki nad Uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycz- nej, (iii) zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem w tracie trwania imprezy turystycznej, (iii) weryfikacji tożsamości osób uprawnio- nych do wzięcia udziału w imprezy turystycznej oraz (iv) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7.5 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Olga Dudek Edukacja Sportowa w zakresie świadczonych na rzecz Olga Dudek Edukacja Sportowa usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Olga Dudek Edukacja Sportowa, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Olga Dudek Edukacja Sportowa usługi księgowe, dostawcy usług IT, zakłady ubezpieczeń, hotele, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych z organizacją Imprezy.
7.7 Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych – przez okres trwania umowy o świadczenie usług turystycznych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych; b) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Olga Dudek- Edukacja Sportowa – przez okres wskazany w przepisach prawa;
c) w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa– przez okres niezbędny do realizacji tych celów;
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania zgody.
7.7 Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Olga Dudek Edukacja Sportowa przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
7.8 Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro- ny Danych Osobowych.
7.9 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
7.10 Klient ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się
poprzez kontakt pod adresem: info@kite.pl lub Olga Dudek Edukacja Sportowa, ul. Żmigrodzka 17a/3, 60-171 Poznań.
7.11 Dane osobowe Klienta i Uczestnika zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie
usług turystycznych.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
8. INFORMACJE DODATKOWE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Ubezpieczycielem uczestników jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Przyokopowej 31. Uczestnicy są ubezpieczeni w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia jej zakończenia –
wyjazdy krajowe: NNW- do 10.000 zł.
8.2 Ubezpieczenie NNW wyjazdów krajowych nie obejmuje świadczeń medycznych na terenie RP. W przypadku obywateli Polski
świadczenia te są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczestnicy wyjazdów krajowych nie posiadający obywatelstwa Polskiego (brak nr. PESEL) zobowiązani są do wykupienia we własnym zakresie Ubezpieczenia KL na terenie RP lub posiadanie dokumentu upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia leczeniem zo- staną obciążeni Opiekunowie/Rodzice.
8.3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 2/Z/2014 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15 stycznia 2014 roku oraz Ogólne warunki ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku, regulują zasady ubezpieczenia, o którym mowa powyżej.
8.4 Warunki Uczestnictwa podlegać mogą okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie www.kite.pl. Zmienione Warunki Uczestnictwa będą miały zastosowanie do rezerwacji i umów zawartych od dnia wejścia w ży- cie zmian, z zastrzeżeniem, że zmienione Warunki Uczestnictwa zostaną udostępnione na www.kite.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnych Warunków Uczestnictwa oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionych Warunków Uczestnictwa przed złożeniem zamówienia. Zmiana Warunków Uczestnictwa nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na rezerwacje złożone przed dniem wejścia w życie zmienionych Warunków Uczestnictwa oraz umowy zawartej na podstawie takich rezerwacji.

Olga Dudek Edukacja Sportowa
Żmigrodzka 17a/3, 60-171 Poznań, www.kite.pl e-mail: info@kite.pl,
Koncesja Wojewody Wielkopolskiego nr 770

Tagi

Tagi przypisane do tego artykułu: Brak tagów przypisanych do tego artykułu.