Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez KITE.PL:KITE.PL – organizator kursów i szkoleń windsurfingowego, kitesurfingowego, wakeboardowego, supowego i innych. Mateusz Dudek 360 TRAVEL, ul. Żmigrodzka 17A/3, 60-171 Poznań, NIP 839-295-40-51 oraz osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Mateusz Dudek 360 TRAVEL na podstawie umów cywilnoprawnych

Uczestnik – osoba biorąca czynny udział w kursach, szkoleniach i wypożyczeniach sprzętu prowadzonych przez KITE.PL zgodnie z jego profilem działalności; obowiązki Klienta spoczywają także na rodzicach i opiekunach prawnych osób niepełnoletnich;

Wypadek Klienta – nagłe zdarzenie, wywołane czynnikiem zewnętrznym, mające związek ze prowadzonym przez KITE.PL kursem/szkoleniem powodujące uraz lub śmierć.

Instruktor – osoba prowadząca kurs i szkolenie.


§1

Postanowienia ogólne

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do kursu i szkolenia:

windsurfingowego

kitesurfingowego,

wakeboardowego,

supowego,

każdych innych zajęć organizowanych i prowadzonych przez KITE.PL jest:

- rejestracja w biurze i założenie profilu w systemie KITE.PL 

- podpisanie przez Uczestnika oświadczenia, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;

Uczestnictwo osób niepełnoletnich w kursach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, a którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego regulaminu oraz oświadczenia, o których mowa w §1 pkt 1. niniejszego regulaminu.

Na okres trwania kursu i szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich kursów i szkoleń prowadzonych przez KITE.PL, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, KITE.PL ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a KITE.PL obciążają Uczestnika.

Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez KITE.PL, a który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan zdrowia Uczestnika

Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu:

windsurfingowego,

kitesurfingowego,

wakeboardowego,

supowego,

każdych innych zajęć

organizowanych i prowadzonych przez KITE.PL, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. KITE.PL nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.

Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności pływania na windsurfingu/kitesurfingu/wakeboardingu/supie, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie wskazanych w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

Uczestnik, który nie potrafi pływać powinien być co najmniej oswojony z wodą, nie wpadać w panikę i wiedzieć jak się zachować w razie nagłego wpadnięcia do wody lub zanurkowania – w szczególności dotyczy to małoletnich uczestników. O spełnieniu tych warunków przez dziecko decyduje rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.

Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez KITE.PL zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.

Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na lądzie przez Uczestnika znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie Uczestnik.

§ 3

Obecność Uczestnika na zajęciach

Uczestnik zobowiązany jest do:

- punktualnego stawiania się na zajęcia w ustalonym przez KITE.PL miejscu.

- powiadomienia pracownika recepcji KITE.PL o ew. nieobecności na zajęciach najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. W sytuacji, gdy Uczestnik nie poinformuje o ew. nieobecności zajęcia zostaną rozliczone w stawce 50% zaplanowanej rezerwacji, a Uczestnikowi nie przysługuje zwrotu. W sytuacji, gdy Uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. W przypadku spóźnienia Instruktora, Uczestnikowi przysługuje możliwość wykorzystania straconego czasu w innym, ustalonym wspólnie z KITE.PL terminie.

- w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie (niedyspozycja lub ograniczenie wykonywania zajęć powstały w trakcie prowadzonych zajęć) Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Instruktora, a następnie niezwłocznie przerwać wykonywanie ćwiczenia w trakcie zajęć. Po zejściu z zajęć Uczestnik powinien również niezwłocznie powiadomić pracownika recepcji KITE.PL o zaistniałej sytuacji.

§ 4

Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć.

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

- niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem.

- każdorazowego sprawdzenia, czy powierzony mu sprzęt dostosowany jest do jego możliwości fizycznych oraz czy jego stan techniczny jest prawidłowy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii Uczestnik zwróci się do Instruktora. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika sprzętu przeznaczonego do kursu i szkolenia ponosi on odpowiedzialność materialną za jego zagubienie lub sprzeczne z jego przeznaczeniem wykorzystywanie, a także za jego uszkodzenie lub zniszczenie wynikające z braku przestrzegania niniejszego regulaminu.

- każdorazowego powiadomienia Instruktora lub pracownika recepcji KITE.PL o dostrzeżonych wadach sprzętu; w przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia sprzętu lub jego elementów Instruktorowi lub pracownikowi recepcji KITE.PL i przystąpienia do zajęć odbywających się zarówno na wodzie, jak i na lądzie KITE.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użytkowania wadliwego sprzętu.

- każdorazowego powiadomienia Instruktora o wejściu do wody oraz powrocie na ląd; w razie zaniechanie tego obowiązku Uczestnik ponosi koszty nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej lub ratowniczej;

- wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu szkody na osobie w przypadku nie wykonania przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami.

- niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia lub niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć.

- dbania o sprzęt przydzielony Uczestnikowi do zajęć na wodzie oraz na lądzie;

- natychmiastowego powiadomienia Instruktora lub pracownika recepcji KITE.PL o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do KITE.PL;

- wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zająć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do KITE.PL poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub pracownikiem recepcji KITE.PL;

- stosowania się do zaleceń instruktorów, organizatorów i innych pracowników KITE.PL, którzy służą pomocą w trakcie trwania całego pobytu
uczestniczenia w zajęciach kitesurfingowych w kamizelkach asekuracyjnych i kaskach ochronnych, niezależnie od stopnia zaawansowania, uczestniczenia w zajęciach windsurfingowych w kamizelkach asekuracyjnych. KITE.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez Uczestnika kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego w trakcie szkolenia lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.

- Odłożenia sprzętu z którego korzystał na miejsce jego przechowywania. W razie problemów z odnalezieniem miejsca pracownik recepcji KITE.PL wskaże je.

§ 5

Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez KITE.PL zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka, które związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu człowieka, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, wystąpienia porywów wiatru i innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, ani innych wskazanych w niniejszym punkcie zdarzeń.

W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.

Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora lub pracownika recepcji KITE.PL, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności, podania swoich danych osobowych oraz podpisania protokołu zdarzenia sporządzonego przez KITE.PL niezwłocznie po zdarzeniu.

§ 6

Wykorzystanie wizerunku

Uczestnik wyraża zgodę na:

a) wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia

b) nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów, w tym w celach marketingowych

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację na stronie internetowej kite.pl, windszkola.pl, 360travel.pl, facebook.com, instagram.com youtube.com,

§ 7

Termin, miejsca prowadzenia zajęć oraz osoba Instruktora

Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez KITE.PL miejscu oraz zgodnie z ustalonym wspólnie z Uczestnikiem terminie.

KITE.PL zastrzega możliwość odbycia części lub wszystkich zajęć z kursu kitesurfingu poza kempingiem Chałupy 6.

KITE.PL otwarty jest w godzinach 9-19. W szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

KITE.PL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (w tym terminu odbycia się szkolenia) lub odwołania szkolenia z przyczyn od KITE.PL niezależnych (siła wyższa, złe warunki atmosferyczne, zagrożenie życia lub zdrowia). Niewykorzystane godziny zajęć, odbędą się w innym umówionym z Uczestnikiem terminie.

KITE.PL zastrzega sobie prawo do czasowej lub docelowej zmiany Instruktora prowadzącego dany kurs i szkolenie.

Uczestnik zobowiązany jest do pływania nie dalej niż 1km od miejsca wypłynięcia.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, które nie może być odbierane z brzegu jako wzywanie pomocy, kiedy nie ma takiej potrzeby (np. leżenie/siedzenie na desce, machanie rękami)

Uczestnik zobowiązany jest do poznania znaków wzywania pomocy.

§ 5

Postanowienia końcowe

Bezpłatne godziny wypożyczeń zawarte w kursach windsurfingu ni­e podlegają wymianie na lekcje ani innej formie rozliczenia.

KITE.PL bez względu na przyczyny nie dokonuje zwrotów pieniężnych zaliczek przelanych na konto, tylko wydaje bezterminowo ważne vouchery.

Wszelkie reklamacje Uczestnika winny mieć formę pisemną i być zgłaszane u Instruktora lub pracownika recepcji KITE.PL w czasie trwania szkolenia lub do 7 dni po jego zakończeniu. KITE.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Za rzeczy skradzione lub zagubione w szatni KITE.PL nie odpowiada.
Na terenie należących do KITE.PL obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.